Ekim 2014

Ekim 2014
Yıl : 51
Sayı: 596

İç Kapak ve İçindekiler


Kurumsal Yapı ve Terör İlişkisinin Toplumsal Maliyeti
Aynur YILDIRIM
Terörizm, siyasi, tarihsel, kültürel, ekonomik, ideolojik ve dini inancı kapsayan, son derece karmaşık ve farklı bir olgudur. Yaşandığı ülkelerde önemli bir sorun olan terörün nedenlerine bakıldığında, karşımıza çıkan tüm...

Hisse Senedi Yerel Taraflılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği
Arzu ŞAHİN, Hatice DOĞUKANLI
Yatırımlarda yerel taraflılık son yıllarda azalmasına rağmen finans literatüründe hala tartışılan bir konu olarak önemini korumaktadır ve birçok açıklaması bulunmaktadır...

Neoliberalizm Ekseninde Ecrimisil Gelirleri Üzerine Bir İnceleme
Abdullah Burhan BAHÇE, Öner GÜMÜŞ
Neo-liberalizm bireyleri olması gerekenden daha fazla yalnızlaştırmış ve bunun sonucunda toplum içinde hukuk kurallarına aykırı hareketler ve neo-liberalizme karşı savunma mekanizmaları artış göstermiştir...

Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile İncelenmesi
Hamdi EMEÇ, Mehmet Ozan ÖZDEMİR
Gelişmekte olan ve dış tasarruflara bağlı olarak ekonomisini canlı tutmaya çalışan ülkelerin, yabancı sermayeyi yurt içine çekebilmek için ekonomide istikrarı sağlaması gerekmektedir. Döviz kurunda yaşanan oynaklık, ülke ekonomisinde istikrarın...

Belediyelerde Bütçe Saydamlığı: Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
Semih BİLGE, Durdane KÜÇÜKAYCAN
Bu çalışmadaki amaç, belediye bütçelerinin saydamlığını araştırarak, belediyelerce üretilen mali bilginin saydamlık, hesap verilebilirlik ve denetimi sağlamadaki yeterliliğini değerlendirmektir. Ayrıca mevcut uygulamalardaki sorun alanları...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.