Mart 2020

Mart 2020
Yıl : 57
Sayı: 651

İç Kapak ve İçindekiler


NÜFUS POLİTİKALARININ REFAH VE BÜYÜME MALİYETLERİ: GENEL DENGE ÇÖZÜMLEMESİNE DAYALI YENİ BULGULAR
M. Aykut ATTAR
Bu makale, saptırıcı vergi ve sübvansiyonlara dayalı nüfus politikalarının refah düzeyi ve büyüme oranı üzerinde yaratacağı etkiler için, kuramsal bir çözümleme sunmaktadır....

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ VE SATIŞLAR: TÜRKİYE'DEKİ İMALAT FİRMALARI İÇİN BİR ANALİZ
Fatih Cemil ÖZBUĞDAY, Abdullah TİRGİL
Bu çalışmada imalat sanayisindeki firmaların kalite sertifikalarına sahip olmalarının satışlardaki büyümeye etkisi incelenmiştir....

TÜRKİYE'DE İÇSEL SEÇİM TEORİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ: MÜDAHALE ANALİZİ UYGULAMASI
Ahmet Emrah TAYYAR
Politik konjonktür teorileri seçim zamanlaması bakımından dışsal ve içsel olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır....

YURT DIŞI PORTFÖY YATIRIMINI BELİRLEYEN ÇEKİCİ FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Tuğba AKIN
Bu çalışmada Türkiye'de döviz kuru, BİST100 endeksi ve faiz oranları değişkenleri ile yurt dışı portföy arasındaki ilişki...

TÜRK CUMHURİYETLERİ'NDE KUZNETS TERS U HİPOTEZİ TESTİ
Tuğay GÜNEL
Bu çalışmanın amacı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da ekonomik büyüme ile gelir eşitsizliği ...

CONSUMER CONFIDENCE IN A STRUCTURAL VAR MODEL FOR A SMALL OPEN ECONOMY: TURKISH CASE
Pınar DENİZ, Erhan ASLANOĞLU
This study constructs a 7-variable Structural Vector Autoregressive (SVAR) model for Turkish economy to investigate the dynamic ...

TÜRK BANKACILIĞINDA REKABET VE İSTİKRAR
Tolga AKSOY, Murat DONDURAN
Bankacılık sektörünün performansının değerlendirilmesinde en önde gelen kriterlerden biri istikrardır. Öte yandan ...

PİYASA ETKİNLİĞİNİN BETA KATSAYILARI İLE ANALİZİ: BİST 100 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Özkan ŞAHİN
Hisse senetlerinin içinde bulunduğu piyasadan ne yönde ve derecede etkilendiğinin göstergesi olan beta katsayısı yatırımcıların analizlerinde sıklıkla başvurdukları bir yöntem olarak karşımıza ...

CDS PRİMLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yasin REYHAN, Sümeyra GAZEL
Finansal piyasalardaki aktörler açısından risk son derece önemli bir kavramdır. Tüm finansal kuruluşların ...

TÜRKİYE'DE CARİ AÇIĞIN BELİRLEYİCİLERİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
Taner TURAN, Mahmut Şaban AFSAL
Bir ülkenin ekonomisiyle ilgili önemli bilgiler içeren ve kırılganlığını yansıtan cari işlemler hesabı makroekonomik performansa ilişkin en temel ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.